Sobre nosotros...

Institucions/organitzacions participants en WaterProtect

El CSIC, CUADLL, el Parc Agrari i Aigües de Barcelona són beneficiaris de WaterProtect, mentre que moltes altres entitats involucrades en la gestió i ús de l'aigua al Baix Llobregat han mostrat de forma expressa el seu suport al projecte.

El Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) és la institució pública més gran dedicada a la investigació a Espanya i la tercera més gran d'Europa. El seu principal objectiu és desenvolupar i promoure investigacions que contribueixin al progrés científic i tecnològic, i està preparat per col·laborar amb entitats espanyoles i estrangeres per assolir aquest objectiu.

L'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA- CSIC), associat al Centre d'Investigació i Desenvolupament del CSIC, té com a objectiu l'estudi dels canvis naturals i antropogènics que ocorren en els ecosistemes mitjançant tècniques químiques i geoquímiques, fonamentalment aquells que suposen increments d'toxicitat en organismes i humans. El IDAEA s'ha organitzat a partir de l'experiència de diversos investigadors en medi ambient, química analítica, geoquímica, hidrologia i biotecnologia. Aquests tenen una trajectòria contrastada de publicació en revistes d'excel·lència, participació en projectes europeus, col·laboració en la resolució d'accidents ambientals greus, identificació de problemes ambientals i estudi del canvi climàtic i global.

El Parc Agrari del Baix Llobregat està situat a les planes al·luvials del delta i la conca baixa del riu Llobregat, a la comarca del Baix Llobregat, que ocupen una posició central dins de la regió metropolitana de Barcelona.El territori del parc, de tradicional riquesa agrícola, forma part de catorze municipis, que sumen 730.000 habitants dels més de 4 milions de la regió metropolitana. Es tracta d'un territori amb un nombre important d'agricultors i professionals vinculats al sector agrari, tant en l'àmbit de la formació com en el de la investigació, experimentació i assessorament.

El desig de preservar la riquesa agrícola del Delta i apropar la qualitat dels seus productes als ciutadans de l'entorn metropolità són dos dels principals motius de la creació del Parc Agrari del Baix Llobregat el 1998.

La Comunitat d'Usuaris d'Aigües de la Vall Baixa i Delta del riu Llobregat (CUADLL) és una Corporació de Dret Públic emparada per la legislació vigent i tutelada per l'Agència Catalana de l'Aigua. El CUADLL és una institució el principal objectiu és la protecció dels aqüífers de la Vall Baixa i Delta del Llobregat. La CUADLL agrupa els usuaris, propietaris i regants amb dret als aprofitaments d'aigües subterrànies i superficials; estant en ella representades les activitats de proveïment, industrial, serveis i agrícola.

El seu àmbit territorial correspon als aqüífers al·luvials i deltaics de la Vall Baixa i Delta del Llobregat, delimitats en el Decret 328/1988 de 11 d'octubre; des del Papiol fins al mar, incloent tot el Delta. La superfície abasta uns 120 km2. Al llarg dels seus anys d'història la CUADLL, amb el seu esforç, ha aconseguit millorar la gestió d'aquests aqüífers defensant de la seva degradació. No obstant això aquesta no és una tasca finalitzada ja que encara hi ha infraestructures i / o activitats susceptibles de causar afeccions irreversibles en els esmentats aqüífers, per això la CUADLL continua treballant per garantir que les aigües del seu àmbit tinguin una qualitat acceptable.

L'empresa publicoprivada Aigües de Barcelona, ​​Empresa Metropolitana de Gestió de l'Cicle Integral de l'Aigua, participada en un 70% per la Societat General d'Aigües de Barcelona (SGAB), en un 15% per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB ) i en un altre 15% per Criteria, gestiona el cicle integral de l'aigua, des de la captació fins a la potabilització, transport i distribució, a més del sanejament i la depuració d'aigües residuals per al seu retorn al medi natural o la seva reutilització. D'aquesta manera, ofereix servei a prop de 3 milions de persones en els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Així mateix, la companyia desenvolupa una política de gestió orientada a la proximitat als clients; l'excel·lència en la prestació de serveis; l'aposta per la innovació i el talent dels seus professionals; la col·laboració amb altres empreses, entitats i administració pública per generar valor; i el desenvolupament d'un model sostenible com a eix estratègic.