Zona d'acció:                                                        El Baix LLobregat

Zona d'acció: El Baix Llobregat

La conca baixa del riu Llobregat (aproximadament 120 km2) es localitza a prop de Barcelona (NE Espanya). Inclou nombrosos pous per a l'extracció d'aigua subterrània i dos punts de recollida d'aigua Superficials per a la producció d'aigua potable.

En aquesta conca es desenvolupen tant activitats agrícoles típiques de les àrees mediterrànies (principalment cultius de fruites i verdures repartides en múltiples propietats de petita extensió) com a activitats urbanes i industrials. Aquesta zona ha estat objecte d'investigació en nombrosos projectes nacionals i internacionals. Alguns d'aquests estudis s'han centrat a investigar la qualitat d'aigua de la zona, detectant nombrosos contaminants (incloent nitrats, amoni, pesticides i una gran varietat de contaminants emergents) en l'aigua del riu i els seus aqüífers.

Mitjançant enfocaments participatius, en els quals es convocaran els diferents actors i parts interessades (agricultors, ONG, consumidors, productors d'aigua, agències mediambientals, administradors i gestors, legisladors, investigadors ...), WaterProtect pretén establir un nou model de governança de l'aigua en aquesta zona, amb l'últim objectiu d'implementar i promoure l'ús de bones pràctiques de gestió per prevenir la contaminació de l'aigua i protegir així els recursos d'aigua potable.

Geomorfologia i climatologia

La conca baixa del riu Llobregat és una plana fluvial orientada en sentit N-NW / S-SE, on el riu Llobregat divideix les crestes muntanyoses situades en paral·lel a la línia de costa i genera un delta a la desembocadura. Aquesta disposició geogràfica aquesta associada a un predomini de vents al llarg de la conca. Durant l'hivern, penetren vents freds del Nord, mentre que a l'estiu, el vent de mar provoca, vents de component S-SW a la zona del delta i de component S o S-SE en zones més interiors de la conca. D'altra banda, la seva orientació S-SE (solana) li permet rebre una elevada irradiació, que contribueix a la consecució d'una temperatura mitjana privilegiada. Això, juntament amb la influència reguladora de la mar i la protecció física de les carenes de muntanyes i l'exposició al S-SE asseguren hiverns suaus i fan que es prolongui l'estació càlida fins als dos mesos de tardor (setembre-octubre). La pluviometria mitjana és de 583 mm, amb precipitacions màximes durant els mesos de setembre i octubre (tardor) i mínimes durant els mesos de juny i juliol (estiu), i precipitacones en forma de neu de forma excepcional. Aquestes condicions climàtiques són molt indicades per als cultius que es produeixen majoritàriament al delta i la conca baixa: horta i fruiters a l'aire lliure i en hivernacles.

Geologia

La plana deltaica i les terrasses fluvials pertanyen al quaternari i inclouen els dipòsits fluvials del Llobregat i afluents, els eòlics de les dunes, ara fixats amb pins, i els dipòsits que cobreixen els vessants. Aquests sediments són de molt bona qualitat com terres de cultiu per ser elevada permeabilitat i d'interès per l'aqüífer. La utilització de les sorres i graves com a material de construcció va provocar la seva extracció en terres de cultiu i en el mateix llit del riu, generant greus problemes posteriors a causa del farciment de les zones extretes amb materials desconeguts, així com la impermeabilització de la riba del riu. El perill d'inundació de les terres més baixes va fer que els antics nuclis urbans es construïssin, excepte el Prat, en zones més elevades, fora de perill de les inundacions.

Hidrologia

L'aqüífer és la unitat hidrològica bàsica. L'emplaçament dels aqüífers i la seva importància són conseqüència de les característiques dels materials i la seva disposició en l'espai, que els converteixen en més o menys aptes per a contenir i fer circular aigua infiltrada, fet que ha permès originar l'aqüífer més important de la conca del Llobregat i un dels més importants de Catalunya. El nombre de pous de la conca baixa se situa per sobre dels 700. La majoria d'ells es localitzen a la zona del delta, explotant l'aqüífer profund amb un volum mitjà d'extracció de 105 hm3 / any. Del conjunt d'extraccions l'abastament industrial i urbà representa més del 85 per cent i el reg agrícola, al voltant d'un 15 per cent.

Activitat agrícola

La superfície agrària utilitzada (SAU) en aquesta comarca és de 4.708 hectàrees que es reparteixen, aproximadament, en dues meitats, una de cultiu de regadiu i una altra de secà. El 43% són terres conreades en règim de propietat. Pràcticament tota la superfície de conreu de regadiu correspon a l'àmbit del Parc Agrari amb una superfície de 2.938 hectàrees de les quals el 67% (1.969 hectàrees) es considera SAU.