Sistema de governança                                        a la zona d'acció

Governança de l'aigua

La producció i el proveïment d'aigua potable a la zona d'estudi la realitza Aigües de Barcelona, ​​donant servei a més de 2.8 milions de persona a Barcelona ia la seva zona metropolitana. En la producció d'aigua potable s'empren recursos hídrics de diferent origen: aigua superficial de dos rius (Ter i Llobregat), aigua subterrània de dos aqüífers (Delta del Llobregat i Vall Baixa del Llobregat) i aigua de mar dessalada, ja que la zona està localitzada a la Mediterrània i pateix d'escassetat d'aigua. A més de les sequeres periòdiques, el cabal dels rius en aquesta zona és molt variable (per exemple, al riu Llobregat pot passar de 5 m3 / s en condicions normals a 2500 m3 / s en avingudes), la qual cosa representa un repte en el procés de potabilització. Com a conseqüència, es compta amb plantes de tractament d'aigua molt sofisticades, que puguin produir aigua de bona qualitat en condicions de cabal baix, quan els nivells de contaminació són més grans.

Tots els recursos d'aigua a la zona estan sotmesos a una elevada pressió de contaminació d'origen urbà i industrial, ja que la zona està molt urbanitzada i densametne habitada (per exemple, el riu Llobregat rep l'efluent de 63 plantes de tractament d'aigua residual ). Hi ha a més una important activitat agrícola que pot impactar-qualitat de l'aigua dels aqüífers de la zona. Per tant, el monitoratge i la modelització de la destinació de plaguicides i fertilitzants en aquesta àrea és de grán interès.